HUB DATA

Repositori

Membangunkan platform dan mengemaskinikan data repositori

Statistik

Membangunkan dashboard hub data e-learning Negara dan mewujudkan pusat data sendiri

Analitik

Mewujudkan prosedur keselamatan data dan pemantauan terhadap penggunaan data

 

e-KANDUNGAN

Perkongsian Fasiliti

Bilangan Studio Yang ditauliah dan berkolaberasi bersama Pusat e-Pembelajaran Negara

 

Perkongsian Kepakaran

 

Menyediakan tenaga kepakaran

 

Pembangunan e-kandungan

 

Tiga (3) kursus setiap universiti

JAMINAN KUALITI

Dasar dan Garis Panduan

Mengarusperdanakan  Dasar e- Pembelajaran Negara

 

Perlesenan Common Creative

Khidmat Rundingan Pakar Lesen Creative Commons untuk pembangunan e-kandungan Kandungan Kualiti Pengesahan oleh Pakar Rekabentuk Pengajaran (ID) untuk semua kursus MOOC Malaysia

MOOCPemindahanKredit

Pengiktirafan bagi Pemindahan Kredit MOOC

PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & INOVASI

Pelaksanaan Kajian

Melaksanakan kajian penyelidikan berkaitan dengan e-pembelajaran Pendidikan Tinggi

Prosedur dan Garis Panduan

Melaksanakan kajian penyelidikan berkaitan dengan e-pembelajaran Pendidikan Tinggi

Seminar dan Persidangan

Pelbagai bengkel serta latihan pembangunan e-pembelajaran termasuk seminar, kolokium, simposium dan persidangan

PROMOSI & JARINGAN INDUSTRI

Pelaksanaan Kajian / Prosedur dan Garis Panduan

Melaksanakan kajian penyelidikan berkaitan dengan e-Pembelajaran PendidikanTinggi

Seminar dan Persidangan

Pelbagai bengkel serta latihan pembangunan e-pembelajaran termasuk seminar, kolokium, simposium dan persidangan